Historia

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (WNoZiKF) Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu został utworzony w dniu 01.03.2012 roku, na mocy zarządzenia R-10/2012 Rektora Politechniki Radomskiej z dnia 27.02.2012 r. W skład nowej jednostki wszedł istniejący od 2009 r. Instytut Zdrowia i Zakład Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Połączenie spowodowało powstanie nowej struktury o dużym potencjale naukowo-dydaktycznym.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku: Pielęgniarstwo oraz uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne. Kształcenie na studiach drugiego stopnia trwa 2 lata. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata.

Na przestrzeni kolejnych lat – nastąpiła dalsza restrukturyzacja Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej:

Po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; oraz na mocy zarządzenia J.M. Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego (R-38/2017; z dnia 18 października 2017 roku) – od roku akademickiego 2017/2018 utworzono w strukturze Wydziału nowe Zakłady: Fizjoterapii, Kultury Fizycznej, Nauk Medycznych i Pielęgniarstwa. Powyższa restrukturyzacja Wydziału była konsekwencją poszerzenia oferty eukacyjnej o możliwośc kształcenia na nowo utworzonych kierunkach: lekarskim (studia stacjonarne i niestacjonarne), oraz fizjoterapii (jednolite stacjonarne studia magisterskie).

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 – na mocy zarządzenia J.M. Rektora UTH w Radomiu (R-20/2019 z dnia 1 października 2019 roku) – została zmieniona dotychczasowa nazwa Wydziału (z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej – na Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu). Ponadto – w miejsce dotychczasowych Zakładów – utworzono Katedry  (Fizjoterapii, Kosmetologii, Medycyny, Pielęgniarstwa). Natomiast Zakład Kultury Fizycznej (po przekształceniu w Katedrę Kultury Fizycznej), został włączony w struktury Wydziału Fililogiczno-Pedagogicznego.

Oferta dydaktyczna

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 – na mocy zarządzenia J.M. Rektora UTH w Radomiu (R-20/2019 z dnia 1 października 2019 roku) – została zmieniona dotychczasowa nazwa Wydziału (z Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej – na Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu). Ponadto – w miejsce dotychczasowych Zakładów – utworzono Katedry  (Fizjoterapii, Kosmetologii, Medycyny, Pielęgniarstwa). Natomiast Zakład Kultury Fizycznej (po przekształceniu w Katedrę Kultury Fizycznej), został włączony w struktury Wydziału Fililogiczno-Pedagogicznego.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) – 6-cio letnie

Poziom studiów: fizjoterapia
Poziom studiów: pierwszy stopień
Poziom kwalifikacji (PRK): 7
Profil studiów: praktyczny
Dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu (wiodąca)
Kod ISCED: 0915
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Stacjonarne studia magisterskie – 5 lat (10 semestrów)

Nazwa kierunku studiów: kosmetologia
Klasyfikacja ISCED: 1012
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
Poziom PRK: 6
Profil studiów: praktyczny

Stacjonarne studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)

Poziom studiów: pierwszy stopień
Poziom kwalifikacji (PRK): 6
Profil studiów: praktyczny
Dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu / nauki medyczne
Kod ISCED: 0913
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Stacjonarne studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)

Poziom studiów: drugi stopień
Poziom kwalifikacji (PRK): 7
Profil studiów: praktyczny
Dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu / nauki medyczne
Kod ISCED: 0913
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Stacjonarne studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)

Katedra
Nauk
Medycznych

Katedra
Fizjoterapii

Katedra
Kosmetologii

Katedra
Pielęgniarstwa

Biuro Obsługi Studenta

Pomoc w procesie rekrutacji, rezerwacji miejsc w akademikach oraz przy występowaniu o stypendia.

Więcej

Wirtualna Uczelnia

Skorzystaj z Wirtualnej Uczelni i sprawdź swoje oceny, plan zajęć oraz informacje uczelniane.

Więcej