Stacjonarne studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)

Poziom studiów: pierwszy stopień
Poziom kwalifikacji (PRK): 6
Profil studiów: praktyczny
Dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu / nauki medyczne
Kod ISCED: 0913
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo na studiach I stopnia jest zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki opublikowanym
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
i ratownika medycznego.
Liczba godzin zajęć i praktyk zawodowych wynosi 4720, a liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów I stopnia wynosi 180. Kierunek Pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.
Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:
Nauki podstawowe: anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia.
Nauki społeczne i humanistyczne: psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski, ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie.
Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia.
Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe.
Zajęcia praktyczne: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna.
Praktyki zawodowe: podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna.
Studenci Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizują kształcenie praktyczne w radomskich szpitalach: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Sp. z o.o., Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym, oraz w Poliklinice CSK MSWiA.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki, wyznaczonej przez pełnione funkcje, w ramach których powinien być przygotowany do: świadczenia opieki pielęgniarskiej oraz zarządzania nią, promocji
i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.
Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu wydanego przez samorząd pielęgniarek i położnych, będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania świadczeń: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz
z zakresu promocji zdrowia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w: szpitalach, przychodniach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej.
Studia przygotowują do samodzielnej praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno-moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta.
Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Stacjonarne studia II stopnia – 2 lata (4 semestry)

Poziom studiów: drugi stopień
Poziom kwalifikacji (PRK): 7
Profil studiów: praktyczny
Dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu / nauki medyczne
Kod ISCED: 0913
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Program kierunku Pielęgniarstwo na studiach II stopnia jest zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
Liczba godzin zajęć i praktyk zawodowych wynosi 1300, a liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów II stopnia wynosi 120. Kierunek Pielęgniarstwo jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.
Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:

Nauki społeczne i humanistyczne: psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język angielski.
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych, pielęgniarstwo epidemiologiczne, endoskopia, poradnictwo w pielęgniarstwie, koordynowana opieka zdrowotna, promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne, opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa, rany przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicznego.
Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa: badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej.
Zakres praktyk zawodowych: Zarządzanie w pielęgniarstwie, Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych, Opieka onkologiczna, Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem), Pracownia endoskopowa, Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).
Studenci Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizują kształcenie praktyczne w radomskich szpitalach: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego oraz w Poliklinice CSK MSWiA.
Sylwetka absolwenta:
Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, oraz placówkach świadczących opiekę nad seniorami. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie, uzyskuje prawo pełnienia funkcji koordynująco-zarządzających w pielęgniarstwie, doskonalenia zawodowego poprzez kursy i specjalizacje zawodowe. Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz może podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).