Stacjonarne studia I stopnia – 3 lata (6 semestrów)

Nazwa kierunku studiów: kosmetologia
Klasyfikacja ISCED: 1012
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
Poziom PRK: 6
Profil studiów: praktyczny

  • Student kierunku studiów Kosmetologia zdobywa kwalifikacje pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
  • Efekty kształcenia na poziomie studiów I stopnia dotyczą wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
  • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów I stopnia wynosi 180.
  • Praktyki zawodowe na kierunku Kosmetologia trwają 6 miesięcy.
  • Kierunek Kosmetologia jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

Grupy zajęć podstawowych i kierunkowych (obowiązkowych), w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:

Nauki podstawowe: anatomia, biologia i genetyka, biofizyka, biochemia, farmakologia,
fizjologia, higiena, histologia, mikrobiologia i parazytologia, patofizjologia, pierwsza pomoc przedmedyczna

Nauki kierunkowe: chemia kosmetyczna, dermatologia, diagnostyka kosmetologiczna, receptury kosmetyczne, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, wizaż i stylizacja, estetyka, ustawodawstwo i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków, fizjoterapia w kosmetologii, zdrowie publiczne, podstawy żywienia z elementami dietetyki, surowce kosmetyczne, podstawy wiedzy o kosmetykach

Praktyki zawodowe trwają 6 miesięcy i obejmują: diagnostykę kosmetologiczną (II semestr), podstawy kosmetologii pielęgnacyjnej (III semestr), kosmetologię pielęgnacyjną, korekcyjną i upiększającą (IV semestr), realizację praktyk zgodną z wybranym w toku studiów blokiem(V semestr). Bloki: kosmetologia estetyczna, kosmetologia lecznicza, kosmetyki naturalne

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z nauk o zdrowiu (biologii i genetyki, anatomii, histologii, fizjologii i patofizjologii, biochemii i biofizyki, higieny i farmakologii, dermatologii, czy pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauk praktycznych m.in. z kosmetologii pielęgnacyjnej, kosmetologii upiększającej, estetyki, czy wizażu i stylizacji.
Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę praktyczną z zakresu zagadnień związanych z: kosmetykami, sposobami ich wytwarzania, metodami oceny ich jakości, działaniem kosmetyków na skórę.
Zna ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa stosowania kosmetyków.
Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w ocenie wyrobów kosmetycznych oraz w zabiegach kosmetycznych.
Posiada umiejętności zaplanowania rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, umie wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.
Potrafi komunikować się z klientami gabinetów kosmetycznych oraz specjalistami w zakresie problemów związanych z kosmetologią.
Potrafi prowadzić dokumentację odpowiednią dla gabinetu kosmetycznego.
Absolwent może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.