Stacjonarne studia magisterskie – 5lat (10 semestrów)

Poziom studiów: pierwszy stopień
Poziom kwalifikacji (PRK): 7
Profil studiów: praktyczny
Dyscypliny naukowe: nauki o zdrowiu (wiodąca)
Kod ISCED: 0915
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Program studiów na kierunku Fizjoterapia jest zgodny ze Standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki opublikowanym
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
i ratownika medycznego.
Liczba godzin zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych wynosi 5775, a liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia jednolitych studiów magisterskich wynosi 311. Kierunek Fizjoterapia jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

Grupy zajęć, w ramach, których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się:

A. Biomedyczne podstawy fizjoterapii: Anatomia prawidłowa, Biochemia, Biofizyka, Biologia medyczna, Biomechanika z kinezjologią, Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii, Farmakologia w fizjoterapii, Fizjologia człowieka, Genetyka, Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, Patologia ogólna.

B. Nauki ogólne: Język obcy, Psychologia ogólna, Psychologia kliniczna i psychoterapia, Pedagogika z elementami dydaktyki, pedagogika specjalna, Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji, Demografia i epidemiologia, Technologie informacyjne, Historia rehabilitacji, Bioetyka, Zdrowie publiczne, Systemy ochrony zdrowia, Ochrona własności przemysłowej i prawo autorskie, Wychowanie fizyczne.

C. Podstawy fizjoterapii: Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, Kinezyterapia, Terapia manualna, Medycyna fizykalna i balneoklimatologia, Masaż leczniczy, Aktywność ruchowa adaptacyjna i sport osób niepełnosprawnych, Fizjoterapia ogólna, Wyroby medyczne – protetyka i ortotyka, Korekcja wad postawy ciała, Odnowa biologiczna, Fizjoprofilaktyka
i promocja zdrowia, Metody specjalne fizjoterapii (reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej).

D. Fizjoterapia kliniczna:

D1: Kliniczne podstawy fizjoterapii w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, pediatrii i neurologii dziecięcej, kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwie, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej
D2. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, wieku rozwojowym.

D3. Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych w: kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, pediatrii, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej.

D4. Diagnostyka funkcjonalna – w dysfunkcjach układu ruchu w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii.

D5. Diagnostyka funkcjonalna – w chorobach wewnętrznych w: kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, geriatrii, psychiatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwie, onkologii i medycynie paliatywnej.

D6. Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym

D7. Planowanie fizjoterapii – w dysfunkcjach układu ruchu w: ortopedii i traumatologii, medycynie sportowej, reumatologii, neurologii i neurochirurgii.

D8. Planowanie fizjoterapii – w chorobach wewnętrznych w: kardiologii i kardiochirurgii, pulmonologii, chirurgii, psychiatrii, geriatrii, ginekologii i położnictwie, onkologii i medycynie paliatywnej.

D9. Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym

E. Metodologia badań naukowych: Metodologia badań i statystyka, Seminarium dyplomowe, Przygotowanie pracy dyplomowej i Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

F. Praktyki fizjoterapeutyczne:
1. Praktyka asystencka (po II semestrze)
2. Wakacyjna praktyka z kinezyterapii (w IV semestrze)
3. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (w V semestrze)
4. Wakacyjna praktyka profilowana (wybieralna); (w VI semestrze)
5. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu (w VII semestrze)
6. Wakacyjna praktyka profilowana (wybieralna); (w VIII semestrze)
7. Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu – praktyka semestralna;
(w X semestrze)

G. Grupa zajęć: Oferta Uczelni – przedmioty obowiązkowe i do wyboru:

1. Oferta uczelni – przedmioty obowiązkowe: Anatomia funkcjonalna, Antropologia, Terapia zajęciowa, Logopedia, Język migowy, Pielęgnowanie niepełnosprawnych, Emisja głosu.

2. Oferta uczelni – przedmioty do wyboru (po 1 z każdego bloku):
Blok I: Prawno-ekonomiczne podstawy przedsiębiorczości / lub Kultura języka polskiego,
Blok II: Neurofizjologia / lub Dietetyka,
Blok III: Medycyna sportowa /lub Ortotyka z elementami kinesiotapingu,
Blok IV: Masaż relaksacyjny /lub Refleksoterapia,
Blok V: choroby cywilizacyjne XXI wieku /lub Patobiomechanika chorób narządu ruchu.

Studenci Fizjoterapii, Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizują kształcenie praktyczne w radomskich szpitalach: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Sp. z o.o., Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego, Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym.

Sylwetka absolwenta:

W trakcie nauki, student jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia zdobywa wiedzę, nabywa umiejętności praktyczne i uzyskuje kompetencje, które po ukończeniu studiów umożliwiają świadczenie usług zdrowotnych w zakresie:
– diagnostyki funkcjonalnej pacjenta,
– kwalifikowania, planowania i wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu,
– zlecania i doboru określonych wyrobów medycznych,
– nauczania pacjenta posługiwania się wyrobami medycznymi,
– prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych,
-podtrzymywania sprawności psychofizycznej osób w różnym wieku, w celu zapobiegania
niepełnosprawności,
– wydawania opinii i orzeczeń dotyczących stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,
– nauczania pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacyjnych, w konsekwencji zaistniałej dysfunkcji,
– nauczania zawodu fizjoterapeuty, oraz wykonywania prac na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów,
– prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii,
– kierowania zespołem fizjoterapeutycznym,
-zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych (przygotowanie, organizowanie i nadzór nad świadczeniem usług zdrowotnych).